fbpx

Hep C can be cured - Vietnamese

Posted 18 September, 2020
Similar Resources
View Resource
View Resource
View Resource

What is hepatitis C? Viêm gan C là gì? Hepatitis C is infl ammation of the liver. It is caused by a virus known as the hepatitis C virus. Viêm gan C là tình trạng viêm gan do một loại virus được gọi là virus viêm gan C gây ra. Left untreated, hepatitis C can lead to serious liver disease or cancer. But there is a cure. Nếu không được điều trị, viêm gan C có thể dẫn đến bệnh gan hoặc ung thư gan nghiêm trọng. Nhưng hiện nay đã có cách chữa trị. Hepatitis C is common in Australia. Over 200,000 people in Australia have hepatitis C. It is also very common in many countries around the world. Many people in our community living in Australia have hepatitis C. Viêm gan C rất phổ biến ở Australia. Hơn 200.000 người ở Australia bị viêm gan C. Bệnh này cũng rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Nhiều người trong cộng đồng của chúng ta sống tại Australia cũng bị viêm gan C.

Hepatitis C is a serious, but slow acting virus, so people may not know they have it. Signifi cantly more people in Australia are dying from hepatitis C than HIV/AIDS. Viêm gan C là một loại virus nghiêm trọng, nhưng hoạt động chậm, vì vậy mọi người có thể không biết rằng họ đã bị mắc bệnh này. Đặc biệt, có rất nhiều người ở Australia tử vong do viêm gan C nhiều hơn là do HIV/AIDS. Don’t wait to talk to friends and family about hepatitis C. Hãy nói chuyện ngay với bạn bè và gia đình về viêm gan C. How do you get hepatitis C? Quý vị bị viêm gan C như thế nào? Hepatitis C is only in blood. Viêm gan C chỉ có trong máu. There are a number of ways that hepatitis C can be transmitted through blood: Viêm gan C có thể đượ c truyền qua máu bằng một số cách:


Similar Resources
View Resource
View Resource
View Resource

This website may contain the names and images of Aboriginal and Torres Strait Islander people who have passed on.

CLOSE